เงื่อนไขการสมัครสมาชิกพรรค

สมาชิกมี 2 ประเภท

 1. สมาชิกรายปี หมายถึง สมาชิกที่ชำระค่าบำรุงพรรครายปี เป็นเงินจำนวนสองร้อยบาท และมีสมาชิกภาพคราวละหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคได้รับการชำระค่าบำรุง
 2. สมาชิกตลอดชีพ หมายถึง สมาชิกที่ชำระค่าบำรุงพรรคครั้งเดียว เป็นเงินจำนวนสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และมีสมาชิกตลอดชีพ

คุณสมบัติสมาชิก

สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
 3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนด

สมาชิกต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. ติดยาเสพติดให้โทษ
 2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 3. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 4. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 5. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 6. อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
 7. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
 8. เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 9. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติชอบในวงราชการ
 10. เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 11. เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
 12. เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
 13. เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี
 14. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
 15. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 16. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นหรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น
 17. สมาชิกพรรคต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนด

สิทธิ์ของสมาชิก ดังต่อไปนี้

 1. ได้รับข้อมูลข่าวสารทางตรงจากพรรค
 2. ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทั่วไปและกิจกรรมเฉพาะสมาชิก
 3. สิทธิ์ในการนำเสนอร่างนโยบายและกฎหมาย
 4. สิทธิ์ในการเข้าประชุมสามัญและวิสามัญของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด
 5. สิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค รวมถึงการถอดถอน ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด
 6. สิทธิ์ในการลงคะแนนหยั่งเสียงเบื้องต้น (Primary Vote) ตัวแทนในระดับต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด
 7. สิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับต่างๆ ของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

อำนาจในการรับสมาชิกของนายทะเบียนสมาชิกพรรค

ถ้านายทะเบียนสมาชิกพรรคเห็นว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิก หรือนายทะเบียนสมาชิกพรรคพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นสมาชิก ให้นายทะเบียนสมาชิกมีคำสั่งปฏิเสธการรับเป็นสมาชิก พร้อมทั้งแจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยังผู้สมัคร ผู้สมัครที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งต่อหัวหน้าพรรคภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ทั้งนี้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าพรรคให้เป็นที่สุด

สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ

 1. ลาออก
 2. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 3. กรณีสมาชิกรายปีไม่ชำระค่าบำรุงพรรครายปีเป็นระยะเวลาสองปีติดต่อกัน

การคืนเงินค่าบำรุงพรรค

พรรคขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบำรุงพรรคของสมาชิกในทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่พรรคอนุมัติสมาชิกภาพให้สมาชิกที่ส่งเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ล่าช้าเกิน 30 วัน และหรือกรณีนายทะเบียนสมาชิกพรรคพิจารณาเห็นว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่พรรค

ปิดหน้าต่างและดำเนินการต่อ