logo
loading
สำหรับคนไทยที่พำนักในต่างประเทศ สามารถสมัครสมาชิกคลิกที่นี่

สมัครเพื่อใช้งานระบบ

ไม่ถูกต้อง

สมัครสมาชิกพรรค

เอกสารประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารต่างๆ หากต้องการถ่ายด้วยกล้องมือถือ กรุณาถ่ายจากสำเนาเอกสารขนาด A4 พร้อมลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ระบบรองรับไฟล์ jpg หรือ png

(พร้อมลายมือเซ็นสำเนารับรองถูกต้อง)
(หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัครสมาชิกพรรค พร้อมลายมือเซ็นสำเนารับรองถูกต้อง)
(ภาพถ่ายผู้สมัครสมาชิกพรรคกับบัตรประชาชนของท่านต้องเห็นครบถ้วนชัดเจน)
(ใช้สำหรับทำบัตรสมาชิกพรรค)
(ถ้ามี)
(ถ้ามี)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ข้อมูลส่วนตัว

1.2 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

1.3 ที่อยู่ที่ติดต่อได้

1.4 บัตรประจำตัวสมาชิกพรรค

* (กรณีการจัดส่งทางไปรษณีย์ หากจดหมายถูกตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับอยู่บ้านและไม่ไปรับจดหมายที่ไปรษณีย์ปลายทางตามกำหนด สมาชิกสามารถมารับบัตรได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ เท่านั้น)

1.5 ช่องทางสื่อสารอื่นๆ (โปรดระบุ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร)

1.6 อาชีพ

ส่วนที่ 2 ประวัติทางการเมือง

2.1 การลงสมัครรับเลือกตั้ง

โปรดระบุตำแหน่ง

2.2 การดำรงตำแหน่งทางการเมือง

โปรดระบุตำแหน่ง

ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ

3.1 ท่านเป็น หรือกำลังขอสมัครสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือไม่

3.2 ท่านเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือไม่

3.3 ท่านเคยถูกปฏิเสธคำขอสมัครสมัครสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือไม่

โปรดระบุชื่อพรรคการเมือง

3.4 ท่านติดยาเสพติดให้โทษหรือไม่

3.5 ท่านเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต หรือไม่

3.6 ท่านเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช หรือไม่

โปรดระบุประเภท

3.7 ท่านอยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือถูกระงับหรือเพิกถอนการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือไม่

3.8 ท่านเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ครบสิบปี หรือไม่

โปรดแนบสำเนาคำพิพากษาเป็นเอกสารประกอบด้วย

3.9 ท่านเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในวงราชการหรือไม่

3.10 ท่านเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือไม่

3.11 ท่านเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานรัฐ/ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา กระทำความผิดฐานทุจริตในการเลือกตั้ง กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย การกู้ยืมเงินอันเป็นฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือ เป็นผู้ค้า กฎหมายการพนันในฐานเป็นเจ้ามือเจ้าสำนัก กฎหมายการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม่

โปรดแนบสำเนาคำพิพากษาเป็นเอกสารประกอบด้วย

3.12 ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี ใช่หรือไม่

3.13 ท่านเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือไม่

3.14 ท่านอยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือไม่

3.15 ท่านเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นหรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นอยู่หรือไม่

3.16 ท่านขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดหรือไม่

ส่วนที่ 4 ถ้อยแถลงเกี่ยวกับอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่และการชำระเงินค่าบำรุงพรรค

4.1 ข้าพเจ้ามีความเชื่อถือและมีอุดมการณ์ทางการเมืองตามคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่

4.2 ข้าพเจ้าจะยึดมั่นและจะไม่ทรยศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ และจะเคารพข้อบังคับ กฎเกณฑ์และระเบียบทั้งปวงของพรรค อนาคตใหม่ทั้งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต

4.3 เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ตอบรับคำขอสมัครสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าประสงค์ให้พรรคอนาคตใหม่เรียกเก็บค่าบำรุงพรรคจากข้าพเจ้า

4.4 ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีให้พรรคอนาคตใหม่ใช้ข้อมูลที่อยู่ในการติดต่อสื่อสารเพื่อประสานงานและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพรรคต่อไป